عطسه

دوشنبه 1397/08/28
15:35
انیمه عطسه

وقتایی که عطسه می کنم 
کلا هر کسی نزدیکم باشه یهو سکته می کنه
دست خودم نیست 
یهو میاد خو 

بعدشم با یه حالت طلبکاری نیگاه می کنن و اخم می کنن 

ادم عذاب وجدان میگیره 


انیمه عطسه