خخخخ ته خنده

پنجشنبه 1397/09/1
11:06

ادامه
معلم دینی: هر انسانی برای هدف مشخصی خلق شده که باید هدفش رو بشناسه و به سوی اون حرکت کنه
فوجوشی کلاس: به بیرون پنجره خیره میشود و 2 پسر را میبیند که شانه به شانه هم درحرکتند. لبخندی ژکوند میزند و هدفش را انتخاب میکند
منبع:چنل کرازی اوتاکو