اکثرا عکس نوشته :|

بله :|
عخی این ژوژو رونگا:")
بقیش ادامهـ *^*
تجربه دارما .-.
:|
فقط توکا :|و جوزوالبته .__.
بدون شرحـ0-0