آدم منطقی

شنبه 1397/09/10
18:21

عکس انیمه منطقی

آدم منطقی

خودش را باجهان وفق میدهد،

آدم غیر منطقی

اصرار داردجهان با او تطبیق کند،

همین است که جهان پیش رفتنش را

مدیون آدم های غیر منطقی ست.