تنهایی و سکوت ...

پنجشنبه 1397/09/15
13:02

انیمه

ما در جامعه‌ای برونگرا زندگی می‌کنیم
که به تنهایی و سکوت ارزش زیادی نمی‌دهد...

ما دائما در حال پر کردن درون خود 
با مکالمات، فیلم‌‌ها ، برنامه‌‌های رادیویی و تلویزیونی هستیم. 

ما در حالی که 
تشنگی فرهنگی و سیاسی داریم 
و دائما در حال جذب اطلاعات 
و به دنبال تفریح هستیم، 
همواره نگرانیم چیزی مهم را از دست بدهیم!

ما خود را 
با آنچه در دسترس‌مان است خفه می‌کنیم 
تا مبادا با خودمان تنها باشیم...!


پدران غایب 
گای_کارنو